Estatuts

ESTATUS DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
D’ALUMNES DEL CO·LEGI CAMÍ

Octubre de 2006

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I ÀMBIT

Article 1.

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Camí de Barcelona està constituïda a la població de Barcelona i es regeix per aquests estatuts, per la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol de del dret d’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament, i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol).

L’associació no té ànim de lucre.

Article 2.

L’Associació assumeix els objectius següents:

a)   Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de particiació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills, i en general, de tots els alumnes matriculats al centre.

b)   Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.

c)   Assistir els pares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.

d)   Promoure la representació i la particiapcó dels pares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.

e)   Faciliar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

f)    Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

g)   Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

h)   D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

i)     Promoure i realitzar tota mena d’activitat fisicoesportives, lúdiques i culturals.

Article 3.

El domicili de l’associació queda fixat al número 28 del carrer Vèlia de Barcelona, i el seu àmbit d’activitats principals se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

CAPÍTOL II. SOCIS

Article 4.

Són socis de l’associació els pares, mares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l’article sisè d’aquests estatuts.

L’admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que pren l’acord un cop els qui la sol·liciten han acreditat la seva condició de pares d’un o més alumnes del centre.

Article 5.

Són drets dels socis:

a)   Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats del curs, els quals els traslladen a l’esmentada Junta en les seves reunions.

b)   Tenir veu i vot a les assemblees generals.

c)   Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.

d)   Tenir un exemplar dels estatuts vigents.

e)   Consultar els llibres de l’associació.

Són deures dels socis:

a)   Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.

b)   Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’associació.

Article 6.

Els socis poden ser donats de baixa de l’associació per algun dels motius següents:

 1. Pèrdua de la condició de pare d’alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
 2. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
 3. Ús de l’associació o de la condició de soci amb finalitats alienes a les assumides estatutàriament per l’entitat.

Quan la baixa obeeixi als motius exposats en els punts 2 i 3, és preceptiva l’obertura d’un expedient en què s’ha de donar audiència al soci.

L’acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva. Els soci hi pot recórrer davant de l’Assemblea General en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà d’aquell en què li ha estat notificat l’acord.

CAPÍTOL III. L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 7.

 1. L’Assembla General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda; decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 8.

L’Assemblea General té les facultats següents:

a)   Modificar els estatuts.

b)   Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c)   Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

d)   Acordar la dissolució de l’associació.

e)   Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

f)    Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

g)   Aprovar el reglament de règim interior.

h)   Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

Article 9.

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre setembre i desembre, ambdós inclosos.
 2. L’Òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%, en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

Article 10.

 1. L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i d’associades que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari el que ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, en el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altre documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 11.

 1. L’assemblea general es constitueix vàlidament, sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins delprimer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte els punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 12.

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalnet a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA.

Article 13.

 1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que està composta pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.
 4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuida per l’associació.

Article 14.

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos (2) anys sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs, abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat, pot esdevenir-se per:
  1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
  2. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
  3. Baixa com a membre de l’associació
  4. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentre, un membre de l’associació pot ocupar provisonalment el càrrec vacant.

Article 15.

La Junta Directiva té les facultats següents:

a)   Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b)   Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i inrterposar els recursos pertinents.

c)   Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d)   Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

e)   Presentar el balanç i l’estat de comtes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

f)    Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

g)   Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

h)   Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

i)     Nomenar els vocals de la Junta Directava que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

j)    Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

–      Subvencions o altres ajuts.

–      L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

k)   Obrir comptes corrents i llebretes d’estalvis a qualsevol establient de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.

l)     Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

m) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16.

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a un mes.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé la sol·licita un 10% dels membres que la componen.

Article 17.

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que per causes justificades poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 18.

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 1. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per execir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19.

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perque s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

CAPÍTOL V. EL PRESIDENT I EL VICEPRESIDENT.

Article 20.

Són pròpies del president les funcions següents:

a)   Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b)   Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

c)   Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d)   Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

e)   Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

f)    Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals ho deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El president és substituït en cas d’absència o malaltia pel vicepresident o un vocal.

CAPÍTOL VI. EL TRESORER I EL SECRETARI.

Article 21.

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establients de crèdit o d’estalvi.

Article 22.

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

CAPÍTOL VII. LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL.

Article 23.

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulgui formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activiats que es proposen dur a terme.

CAPÍTOL VIII. EL RÈGIM ECONÒMIC.

Article 24.

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 25.

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

a)   Les quotes que fixa la Junta Directiva per als seus membres.

b)   Les subvencions oficials o particulars.

c)   Les donacions, les herències o els llegats

d)   Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 26.

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la economicament mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals, que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva, i quotes extraordinàries.

Article 27.

L’exercici econòmic coincideix amb l’any lectiu de setembre a juny, ambdós inclosos.

Article 28.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar del fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

CAPÍTOL IX. EL RÈGIM DISCIPLINARI.

Article 29.

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents, poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del pressumpte infractor la resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un periode de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fe-rho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 CAPÍTOL  X. LA DISSOLUCIÓ.

Article 30.

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquesta finalitat.

Article 31.

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns de l’assocació com a la finalitat, l’extensió i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El remanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi estacat més en la seva activitat a favor dels nens de l’escola.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Barcelona, 30 d’octubre de 2006

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.