Assemblea 03/11/2011

ACTA
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
de l’Associació de pares i Mares d’Alumnes
del Col·legi Camí

Dia: 3 de novembre de 2011
Lloc: Col·legi Camí. Vèlia, 28 Barcelona
Hora: 18:30

Assistents

Eduard Casas (president)
Francesc Richarte (tresorer)
Maijo Ejarque (secretària)
Gemma Martín (vocal de la JD)
Ana Montilla (vocal de la JD)
Pep Montes (vocal de la JD)
9 associats més
Anabel Becker (direcció del Col·legi Camí, en qualitat de convidada)
Alex Camí (direcció del Col·legi Camí, en qualitat de convidat)

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de l’assemblea general anterior
2.- Presentació
3.- Gestió econòmica
4.- Proposta d’activitats i serveis per al curs 2011-2012
5.- Comunicacions
6.- Precs i preguntes

El President dona inici a l’assemblea, en segona convocatòria, a les 18,30 hores.

1.    Aprovació de l’acta de l’assemblea general anterior

Atès que l’acta de l’assemblea anterior es va penjar amb sufiucient antelació al web del Col·legi Camí, el President proposa, si no hi ha cap esmena, aprovar-la sense necessitat de fer-ne lectura.

S’aprova per unanimitat.

2.    Presentació dels membres de la Junta Directiva (JD)

El President, Eduard Casas, presenta els membres de la JD i especifica els càrrecs que ocupen. Es dóna la benvinguda al nou membre de la JD, Pep Montes.

Casas explica el sistema de funcionament dels delegats de curs, i anima els assistents a presentar-se per realitzar aquesta tasca.

Un dels pares assistents a la reunió, Mingo Pichot, presenta una sol·licitud per optar al càrrec de delegat de quart de primària.

Altres membres assistents omplen també la sol·licitud i la lliuren a la mesa de l’Assemblea.

S’acorda difondre el full de sol·licitud i fer extensiva la petició de delegats a la resta de famílies, a través de la xarxa.

3.    Gestió econòmica

El Tresorer, Francesc Richarte, exposa el balanç econòmic del curs 2010/2011, el qual s’adjunta com a part integrant d’aquesta acta en el DOCUMENT 1.

Richarte explica els detalls, concepte per concepte, del balanç i aclareix algun dubte expressat per assistents a l’assemblea. En termes generals, destaca que s’ha aconseguit l’equilibri pressupostari i que el resultat, en conseqüència, és satisfactori, amb una diferència de només 134 euros. Així mateix, fa notar que la disponibilitat de tresoreria ha anat millorant al llarg dels tres darrers anys i que enguany se situa a l’entorn dels 5.000 euros, situació que valora molt positivament.

Aclareix, tal com fa cada any, que es conserva un remanent positiu de 2.142 euros, que té origen vuit anys enrera, quan es va realitzar una activitat de piscina que ningú no va cobrar ni reclamar. Aquells diners es conserven per prudència, i per evitar un trasbals econòmic en el cas que en algun moment sigui reclamat el deute.

S’aprova el balanç de l’exercici econòmic del curs 2010/2011 per unanimitat.

A continuació, exposa la previsió pressupostària per al curs 2011/2012.

Aclareix que les qüotes de les activitats extraescolars podrien variar degut al poc nombre d’alumnes apuntats aquest any, circumstància provocada, amb tota seguretat, per la situació general de crisi econòmica.

Explica el funcionament de la venda de números per la Loteria de Nadal i insisteix en què és molt important retornar la matriu del talonari (que els nens i nenes rebran la propera setmana) si no s’han pogut vendre tots els números. En cas contrari, caldrà abonar l’import íntegre de tots els números.

D’altra banda, Richarte explica que s’ha aprovat un reglament de Règim Intern de Gestió Econòmica de l’Ampa, el qual està penjat al web de l’escola.

Pep Montes intervé per aclarir algun punt del reglament. Destaca que les famílies que estiguin al corrent de pagament de la quota anual no tindran dret als avantatges que obtenen tots el membres associats. Igualment, els impagaments de les activitats extraescolars anul·laran la possibilitat d’inscriure els nens i nenes a les noves activitats.

Intervé una mare, Sílvia, per preguntar si hi ha alguna manera d’assegurar-se que els pares/mares amb impagaments llegeixin la normativa i, per una altra banda, si existeix una “bossa solidària” per a les famílies amb problemes econòmics. Francesc Richarte explica que s’ha confeccionat un document per avisar les família amb impagaments i que, tot i que no s’ha creat l’esmentada “bossa solidària”, sempre que alguna família expressa dificultats econòmiques, s’arriba a un pacte satisfactori per ambdues parts. Pep Montes, d’altra banda, explica que no cal obtenir un rebut o confirmació de la lectura del reglament, ja que l’associació, amb personalitat jurídica pròpia i funcionament democràctic, pot prendre, a través de la JD, les decisions que estimi oportunes. Cal només comunicar i fer públics de manera adequada els seus acords.

4.    Proposta d’activitats i serveis per al curs 2011-2012

  • Gemma Martin explica que ens hem posat en contacte amb un gabinet  psicopedagògic per fer xerrades d’interès per a les famílies. Les activitas s’anunciaran convenienment. Es prega la màxima assistència possible per tal de fer rendible la despesa
  • Eduard Casas, per la seva banda, proposa també posar-se en contacte amb els Mossos d’Esquadra per veure quines xerrades divulgatives ofereixen aquest any i programar-les si és possible.
  • Maijo Ejarque enumera les activitats extraescolars ofertades per al curs 2011-12 i n’esmenta els monitors responsables. Explica que l’activitat de Comèdia Musical es dóna de baixa per no assolir el nombre mínim d’alumnes necessari. D’altra banda, l’activitat d’escacs és lleugerament deficitària però de moment es manté perquè hi ha un nombre prou rellevant d’alumnes inscrits. Sobre l’activitat de Tennis destaca que, tot i que el curs és més car, s’ha aconseguit que el Club de Tennis Meridiana no ens augmenti la quota per tal que el preu sigui més avantatjós per a les famílies.
  • Assegurança per a les activitats extraescolars. Pep Montes explica que l’assegurança mèdica de l’escola, tot i que no preveu explícitament la cobertura de les extraescolars de l’Ampa, cobreix en termes generals les  activitats que es realitzen a les mateixes instal·lacions del col·legi. Però per aquesta mateixa raó, falta cobrir adequadament el trajecte de l’escola fins a les instal·lacions del Club de Tennis Meridiana. S’ha demanat al Club que amplïi la seva assegurança, prevista per a l’activitat a les pistes, per cobrir també el trajecte. En els propers dies tindrem una resposta dels responsables del Club. Si no fos possible que el trajecte quedés cobert amb l’assegurança del Club l’Ampa contractarà una assegurança que cobrirà aquesta eventualitat i, de pas, ampliarà la cobertura, de forma explícita, a totes les activitats extraescolars, amb independència de l’indret on es realitzin. D’aquesta manera assegurarem que res no queda a l’atzar.
   Un altra opció seria que el Consell Escolar aprovés una resolució per incloure les activitats de l’Ampa dins del seu Projecte Educatiu de Centre (PEC). D’aquesta manera, s’asseguraria la cobertura de les activitats en el marc de les assegurances de l’escola. Tot i així, Pep Montes afirma que l’Ampa s’assegurarà que la responsabilitat civil i els possibles accidents queden adequadament coberts, i per fer-ho adoptarà totes les mesures al seu abast, encara que siguin redundants, i que anirà informant puntualment de totes les passes realitzades.
   Intervé una mare per preguntar si l’assegurança de l’escola també cobriria la sortida de final de curs de 4t d’ESO. S’acorda que es consultarà aquesta qüestió, i en el cas que la resposta sigui negativa, s’inclourà la sortida en la nova assegurança que contractarà l’Ampa.
  • Fotografia grup classe. Pep Montes explica que en els últims anys, per diverses raons, l’escola no organitza la realització de fotos de cada grup classe per a les famílies. Aquest any l’Ampa, en coordinació amb el Col·legi i l’equip docent, s’encarregarà de realitzar les fotografies i posar-les a disposició de les famílies que ho desitgin, a través de la xarxa, i de forma gratuïta. En el seu moment s’informarà adequadament del sistema a seguir.
  • Tardes de teatre en família. Continua en Pep exposant que el SAT té una bona oferta de teatre familiar amb descomptes per a grups. L’Ampa s’hi posarà en contacte per planificar “sortides teatrals” per a totes les famílies que ho desitgin. D’aquesta manera facilitarem l’assistència al teatre amb els descomptes màxims possibles. També en aquest cas facilitarem la informació a través de la xarxa.
  • Subministrament de llibres de text. Aquest any ha estat una experiència més positiva respecte l’any anterior. Francesc agraeix la col·laboració de l’equip directiu de l’escola. Hem aconseguit un descompte del 22% en els llibres de l’Editorial Santillana. Explica també la dinàmica de les transferències i ingressos, prou complexa. És per això que es donen pocs dies a les famílies per realitzar la comanda: a meitat de juliol ja s’ha de fer la petició a Santillana. Dos assistents a l’assemblea feliciten la JD per aquesta tasca.
  • S’exposen les sortides subvencionades per l’Ampa durant el curs anterior: excursió sorpresa al Circ Cric per als alumnes de Primària, i sortides per 1r, 2n i 3r d’ESO. Quart d’ESO va tenir la sortida a Port Aventura.
  • Viatge de fi de curs de 4t d’ESO. Per als de 4t aquest any es proposa organitzar un viatge, amb aportació econòmica de l’Ampa, de tres dies. Intervé una mare d’alumna de 4t per informar que hi ha 18 nens/es disposats a realitzar activitats per finançar la sortida. S’acorda que l’aportació de l’Ampa és exclusivament per a la sortida, i que aquells que no hi assisteixin no tindran dret a rebre cap aportació proporcional.
  • Guateque. La d’enguany serà la cinquena edició, i amb aquesta intenció es farà una celebració una  mica especial. El president de la JD puntualitza que s’avançarà la data de la festa per evitar la coincidència amb Sant Joan i els problemes d’ordre i de relació amb els veïns que es produeixen amb els petards. Com a idees a treballar i estudiar, s’està pensant en programar una animació per als més petits durant la primera mitja hora de la festa i a demanar als assistents que vagin disfressats dels anys 60.

5. Comunicacions

Ana Montilla explica les vies de comunicació entre la JD i les famílies. S’ementa l’adreça de correu electrònic de l’Àmpa i el nou bloc, acabat de crear. Aquestes són les adreces:

 www.ampacami.wordpress.com

ampacamibcn@gmail.com

Es demana als associats propostes i suggeriments a través del nou bloc, del qual se n’ocupa Pep Montes.

D’altra banda, s’informa que el web de l’escola està en procés de reforma i que l’equip directiu ha ofert un espai específic per a l’Ampa al nou web.

S’explica també que la JD ha decidit recollir tots els correus electrònics de les famílies per poder fer comunicacions de forma directa, sense necessitat de demanar-ho sempre a l’escola.

 6. Precs i preguntes

Un pare de 4t de Primària, Mingo Pichot, proposa fer l’Assemblea General el mateix dia del Guateque, abans de la festa, per assegurar l’assistència de més membres associats. S’acorda que s’estudiarà aquesta possibilitat.

 Sense més qüestions a tractar, l’assemblea finalitza a les 20:00 hores.

Una resposta a Assemblea 03/11/2011

 1. Retroenllaç: Assemblea anual de l’Ampa | Ampa Camí

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.